Praktische informatie


Schooltijden

Schooltijden (deze gelden vanaf 20 augustus 2018)  
Maandag         08.30-14.45 uur  
Dinsdag           08.30-14.45 uur           
Woensdag       08.30-12.30 uur       
Donderdag      08.30-14.45 uur   
Vrijdag             08.30-14.45 uur  

Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten.

Kinderen blijven zonder kennisgeving aan de ouders niet langer dan ± 15 minuten na op school om werk af te maken of om te helpen. 

U kunt de vakanties en vrije dagen vinden op de kalender en in de schoolgids.

Naar de klas brengen

De schoolbel gaat twee keer. Bij de eerste bel (08.25 uur) komen de kinderen met de ouders, die dat willen, naar binnen. Na het tweede belsignaal (om 08.30 uur) beginnen de lessen. Wij verzoeken de ouders weer naar buiten te gaan. Wij willen graag op tijd beginnen!

Eerder van school

Het komt voor dat kinderen eerder van school weg moeten. Zij dienen dan altijd door een ouder of zijn/haar vertegenwoordiger te worden opgehaald. In alle gevallen waarin kinderen de school verlaten, met wederzijdse instemming, zijn de ouders verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind.

Te laat komen

Bij te laat komen kunt u zich melden bij de ingang. Omdat we de deuren zoveel mogelijk dicht houden, zullen de kinderen en/of ouders even moeten aanbellen om binnengelaten te worden.

Als een leerling (ongemeld) na 15 minuten nog afwezig is wordt er naar huis gebeld.

Kinderen blijven zonder kennisgeving aan de ouders niet langer dan ± 15 minuten na op school om werk af te maken of om te helpen.

Informatieavond

Op 12 september kunt u kennismaken met de school en de klas van uw kind. U krijgt dan informatie over het reilen en zeilen van de school en de klas.
Over de aanvangstijd wordt u nog geïnformeerd.

Informatiemiddag ouder-kind

Elk jaar organiseren we twee middagen waarin ouders de gelegenheid krijgen om in gesprek te gaan met de leerkracht over hun kind. Ouders kunnen de leerkrachten op de hoogte brengen van dingen die zij belangrijk vinden voor de leerkracht om te weten over hun kind. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 18 september en donderdag
21 september. Ouders kunnen hiervoor intekenen.

Kijkweek

Elk jaar organiseren we een Kijkweek, op dinsdag 24 oktober, 25 oktober en 26 oktober. De ouders krijgen de kans om een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Er wordt een rooster gemaakt van de lessen die bekeken kunnen worden, waar ouders zich voor in kunnen schrijven. Zo krijgt u als ouder een goed beeld hoe het er in de klas van uw kind aan toegaat.

Inloopuren

Tijdens de inloopuren (12 oktober en 6 februari) bieden wij u de gelegenheid samen met uw kind(eren) het werk te komen bekijken. Uw kind zal u graag het een en ander vertellen over de gang van zaken in de groepen. Het is op deze avonden niet de bedoeling u tussentijds verslag over uw kind(eren) uit te brengen. Daarvoor zijn de rapport-avonden bedoeld. U kunt wel een afspraak maken als u behoefte hebt aan een gesprek.

Continurooster

Basisschool Gunterslaer hanteert een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tijdens de middagpauze (van 12.00 – 12.45 uur) op school blijven en hun boterham op school opeten. De boterham wordt in het eigen lokaal opgegeten onder leiding van de eigen leerkracht. 
Voor het overblijven wordt jaarlijks een vrijwillige vergoeding van € 30,- per kind gevraagd. Van deze bijdrage worden materialen aangeschaft en krijgen de hulpouders een kleine vrijwilligersvergoeding. Deze bijdrage zal via de bijdrage van de ouderraad geïnd worden. In het begin van het schooljaar ontvangt u hier via de oudervereniging een brief over.
Wilt u komen helpen tijdens het overblijven op school dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Voor komend schooljaar zijn we dringend op zoek naar nieuwe overblijfhulpen. Alle moeders, vaders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen die zin hebben om één of meerdere uurtjes van 12.00 - 13.00 uur op school willen helpen tijdens het overblijven
kunnen zich aanmelden bij Brigitte. E-mail: gunterslaer@skpo.nl

Vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon voor de school fungeert Marlou Verstappen. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 040-2423267. Zij kan u helpen de juiste weg te bewandelen als problemen op school niet naar wens worden opgelost. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Gymnastiek

De kleuters hebben gym- en bewegingslessen in de speelzaal van de school.
De gymlessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal aan de Bordeauxlaan en Summa-college.

Gymkleren:

Jongens: een sportbroek met t-shirt.
Meisjes: gympakje of sportbroek met t-shirt.
Gymschoenen met lichte zolen.
Sportschoenen die buiten gedragen worden zijn niet bruikbaar i.v.m. besmetting en verontreiniging.

Gymzaalrooster Bordeauxlaan en Summa-college:

Maandag: groepen 3-8 Bordeauxlaan
Donderdag: groepen 3-8 Summa-college

Schoolbibliotheek

In juni 2014 is de Schoolbibliotheek Gunterslaer geopend volgens het Wijzer!- concept. De bibliotheek op school is voor kinderen van 0 tot 12 jaar; om op school en thuis te kunnen lezen; nadrukkelijk dus óók voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Alle kinderen van Spilcentrum Gunterslaer mogen boeken lenen.
Net zoals in een gewone bibliotheek krijgt uw kind een pasje. Het pasje is gratis en blijft op school.
Met dit pasje mag maximaal 2 boeken worden geleend gedurende een periode van 3 weken. 1 Boek blijft op school en 1 boek is voor thuis. In de schoolbibliotheek staat een inleverbus waar de boeken ingeleverd moeten worden.
Met het pasje van de schoolbibliotheek kan alleen op school boeken geleend worden.

De bibliotheek is voor ouders/verzorgers geopend op:
maandag 14.30 -15.00 uur
woensdag 11.30 - 12.15 uur
donderdag 08.30 - 09.00 uur
De kinderen kunnen ook tijdens schooltijd in de schoolbibliotheek terecht.

Ouderraad

De ouderraad komt elk jaar een aantal keer samen om de werkgroepen te bespreken en voor te bereiden. In de ouderraad zitten ouders van de kinderen van school en teamleden. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar op school. Het schooljaar wordt afgesloten met een gezellig etentje met alle leden van de ouderraad. Heeft u interesse voor de ouderraad dan bent u van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen.
In de schoolkalender vindt u de vergaderdatums van de ouderraad van dit schooljaar.

Verkeersexamens

Groep 7 neemt deel aan de landelijke schriftelijke examens Veilig Verkeer (april) én aan de praktijkproef in onze wijk (mei/juni).
Alle geslaagden krijgen een diploma waarop staat welke onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. Het praktisch verkeersexamen kan geoefend worden. Er is een permanente oefenroute Woensel-Noord.

Ouderhulp

Gezocht:
Enthousiaste ouders (m/v)

Voor leuk en afwisselend werk.
Salaris: veel plezier
Ervaring: niet altijd nodig
Leeftijd: nooit te oud

Wat kunt u zoal doen?

Structureel:
- als lid van de Ouderraad
- als klassenouder
- als overblijfouder (met vergoeding)
- als lid van de luizenbrigade
Incidenteel:
- als klusjesvader of -moeder
- als chauffeur bij excursies (gordels achterin verplicht!)
- als assistent bij sport/speldag, enz.

Als u belangstelling heeft om te helpen neem dan contact op met de leerkracht of directie.

Gunternieuws

Gunternieuws verschijnt elke twee weken met ingang van 1 september 2017.

Medezeggenschapsraad (MR)

Het ouderdeel van de MR bestaat uit:
Jessica Pelle
Marco Timmermans
Ilon van der Horst

Het personeelsdeel bestaat uit:
Christiaan Mersel
Nadine van der Heijden
Marlou Verstappen

Brigitte Duysens woont de vergaderingen bij namens het bevoegd gezag.

Schoolkamp

Het schoolkamp staat gepland op 11 t/m 14 juni.
Op vrijdag 15 juni hebben de kampergangers vrij.

Feestelijke afsluiting schooljaar voor ouders

Aan het einde van het schooljaar willen we de ouders van Gunterslaer die geholpen hebben om alle activiteiten succesvol te laten verlopen bedanken. Dit doen we door een feestelijke activiteit te organiseren. Wat deze activiteit inhoudt is nog een verrassing. Dat hoort u in de laatste weken van het schooljaar.