Ouderraad

Gunterslaer heeft een enthousiaste, actieve ouderraad die samen met het schoolteam allerlei nevenactiviteiten voor de kinderen organiseert. Dankzij de ouderraad is de organisatie van veel van deze activiteiten mogelijk. De ouderraad vergadert ongeveer zes keer op jaarbasis. Deze vergaderingen vallen meestal gelijk met de medezeggenschapsraad. Dit zodat de directeur bij een deel van beide vergaderingen aanwezig kan zijn. Bij deze vergaderingen komen bijvoorbeeld de organisatie van het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de sport- en speldagen aan de orde.
Bij iedere vergadering zijn er twee vaste leerkrachten aanwezig zodat er over en weer informatie uitgewisseld kan worden. Ieder jaar wordt bekeken hoe de activiteiten worden georganiseerd. Het besteedbare budget bestaat uit de ouderbijdrage.

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Marlonne Kusters
Secretaris: Katja van de Crommert

De samenstelling kan wijzigen na de jaarvergadering, waarin nieuwe leden gekozen kunnen
worden.
 

De leden van de ouderraad

  • Voorzitter: Marlonne Kusters
  • Secretaris: Katja van Crommert
 
Overige leden:
  • Christel van Breemen
  • Mieke van Genesen
  • Judith van Hoppe
  • Chantal van de Vondervoort
  • Marielle van Rijt
  • Sabrina Laenen
  • Nafiye Talas
  • Hanneke Kortland

De ouderbijdrage

Hulp van ouders is voor de school niet alleen erg prettig, maar tevens noodzakelijk om activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Bij verschillende activiteiten zal er dan ook een beroep op u worden gedaan om mee te komen helpen. Echter is er om leuke dingen te kunnen doen, niet alleen hulp nodig maar ook geld. In Nederland is onderwijs gratis. De oudervereniging vraagt u echter wel jaarlijks een vrijwillige bijdrage te doen. Deze bijdrage is nodig om activiteiten zoals bijv. de sportdag, het sinterklaasfeest en de kerstviering te kunnen betalen.
De kosten voor het overblijven zijn hier niet bij inbegrepen.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene vergadering. De ouderbijdrage dient gestort te worden op rekeningnummer NL64RABO015.13.71.962 ten name van SKPO Gunterslaer onder vermelding van ouderbijdrage. Voor het schoolreisje en het jaarlijkse schoolkamp voor groep 7 en 8 worden aparte bijdragen gevraagd.