Onze school‎ > ‎

Typering van onze school

Voorop staat dat wij samen met de kinderen een omgeving willen creëren waarin iedereen zich thuis voelt; een sfeer van veiligheid en onderling respect. Daardoor kunnen kinderen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn in de wetenschap dat ook hun eigen-aardigheden worden geaccepteerd en waarin ze leren die van elkaar te accepteren. Dat mondt uit in een houding waarin aan anderen of hun eigendommen geen schade wordt aangericht. Dat geldt zowel voor het geestelijke, lichamelijke als materiële aspect. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Zonodig wijzen wij elkaar daarop.

Ons streven is erop gericht de kinderen op te voeden tot zelfverantwoordelijke mensen; dat houdt in dat wij van mening zijn dat kinderen er zelf vaak toe in staat zijn de juiste antwoorden te vinden op de vragen die in hen opkomen. Wij steunen hen daarin als onderwijsgevenden, geven leiding aan hun zoeken, geven uitleg en de gelegenheid om te verkennen, vergissingen te maken en die te herstellen. Wij zien het als een belangrijke taak de kinderen te helpen hun talenten te ontplooien en hun zelfvertrouwen te vergroten. Bovenstaande brengen we tot uitdrukking in de dagelijkse praktijk van samen spelen en samen werken. 
Bij de start van ieder schooljaar worden er uitdrukkelijk afspraken over gemaakt hoe we in de klas en daarbuiten met elkaar omgaan. Deze afspraken monden uit in niet-pesten-afspraken. Een belangrijke rol daarbij speelt de methode Leefstijl die wij gebruiken om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.


De dagelijkse praktijk

Begeleiden en te stimuleren. In samenhang en afwisseling daarmee gebruiken we de katechese-methode Trefwoord, die godsdienstige en maatschappelijke thema's behandelt langs een lijn van bijbel- en thematische verhalen. Alle volwassenen hebben voor de leerlingen een voorbeeldfunctie. Dat betekent dat wij, ook op momenten dat er sprake is van bespreking van mogelijke conflicten, bepaalde regels in acht nemen. Deze zijn geformuleerd in de volgende omgangsregels.


Omgangsregels

Uitgangspunt op onze school is dat wij een omgeving willen scheppen waarin mensen op een ontspannen manier zichzelf mogen en kunnen zijn. Van wezenlijk belang is daarbij dat meningsverschillen en conflicten op een redelijke manier met elkaar kunnen worden besproken. Wij gaan daarbij uit van het principe van goede wil van alle betrokkenen. Wij vinden het belangrijk dat van beide zijden open wordt gestaan voor de mening van de ander en dat de persoonlijke integriteit van de gesprekspartners wordt gerespecteerd. Daarin passen geen zaken als:
  • schreeuwen, schelden en grof taalgebruik
  • het uiten van dreigementen van welke aard dan ook
  • het maken van discriminerende en intimiderende opmerkingen
  • fysiek geweld
 
Wij stellen alles in het werk om u tijdig en goed te informeren over mogelijke zorgen van onze kant m.b.t. leer- en/of gedragsproblematiek. Bij het bespreken van problemen verwachten wij van iedereen een gezonde mate van zelfbeheersing. Daarbij is het van belang dat ook u in een vroeg stadium uiting geeft aan uw bezorgdheid als daarvan sprake is. Daarmee voorkomt u dat een situatie ontstaat waarin emoties de overhand nemen en dingen zodanig worden gezegd dat iemand zich bedreigd voelt.