Onze school‎ > ‎

Ons onderwijs

Adaptief Onderwijs   
Ons streven is erop gericht de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen daardoor de gelegenheid krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien. Daarnaast is het een manier om ervoor te zorgen dat de leerkracht extra tijd en aandacht kan besteden aan kinderen die dat nodig hebben. De instructie tijdens de les is dan ook niet altijd voor alle kinderen gelijk. Degenen die meer instructie nodig hebben, krijgen die in een kleiner verband. Dat kan in een groepje zijn of individueel. Dit alles gebeurt in de klas, onder aansturing van de groepsleerkracht. De verwerking van de leerstof kan individueel of in samenwerking met anderen plaatsvinden. Het zwaartepunt ligt bij de individuele verwerking. Toetsing van de leerstof is altijd individueel.

Ons onderwijs is te kenmerken als klassikaal met aandacht voor de individuele behoeftes van kinderen. Daarin krijgen ook vormen van leren samenwerken een plaats. Dat geldt ook voor zelfstandig leren en verwerken. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het individueel of met hulp van elkaar verwerken van aangeboden leerstof, het werken met het jaarlijkse schoolproject, hoekenwerk en het techniekcircuit voor de leerlingen van groep 7 en 8. Door de organisatie van een kijkdag wordt u ieder jaar in staat gesteld kennis te maken met de praktijk van het onderwijs op onze school.

De kernvakken staan bij ons centraal: Nederlandse taal, lezen  en rekenen/wiskunde. Dat komt o.a. tot uiting in de lessentabel qua uren per week. Daarnaast hechten wij ook groot belang aan de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis. Ook de expressievakken hebben een duidelijke plaats, waarbij naast handvaardigheid en tekenen o.a. tijd wordt besteed aan poëzie, techniek, theaterbezoek, playback en musical. Binnen en buiten schooltijd is er volop gelegenheid voor sport o.a. schoolvoetbal, schoolhandbal, schaatsen, korfbal.

Voor ons onderwijs maken wij gebruik van moderne middelen en methodes. In alle groepen wordt de computer gebruikt. De groepen 1 t/m 4 hebben de beschikking over vaste computers die worden gebruikt voor programma's die bij de methodes passen en waarmee extra kan worden geoefend op het gebied van rekenen, taal, spelling enz. Voor de bovenbouw hebben we de beschikking over 24 laptops waarmee de kinderen wekelijks aan het werk zijn. Deze kunnen worden ingezet voor het maken en voorbereiden van spreekbeurten en werkstukken over onderwerpen die hun bijzondere interesse hebben. 

Momenten van rustig en in stilte werken, wisselen elkaar af met momenten van samenwerking en enthousiast bezig zijn, inspanning wordt afgewisseld met ontspanning. Dit laatste is daarnaast uitdrukkelijk aan de orde bij zaken als musical (voorbereiden en uitvoeren), theater- en filmbezoek (cultuurbijdrage oudervereniging), verjaardag van leerlingen of leerkrachten, playback- of spelletjesmiddagen in eigen groep en voor de hoogste groepen het schoolkamp.