Onze school

Voorop staat dat wij samen met de kinderen een omgeving willen creëren waarin iedereen zich thuis voelt, een sfeer van veiligheid en onderling respect. Daardoor kunnen kinderen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn in de wetenschap dat ook hun eigen-aardigheden worden geaccepteerd en waarin ze leren die van elkaar te accepteren. Dat mondt uit in een houding waarin aan anderen of hun eigendommen geen schade wordt aangericht. Dat geldt zowel voor het geestelijke, lichamelijke als materiële aspect. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo nodig wijzen wij elkaar daarop.

Typering van de school

Ons streven is erop gericht de kinderen op te voeden tot zelf verantwoordelijke mensen; dat houdt in dat wij van mening zijn dat kinderen er zelf vaak toe in staat zijn de juiste antwoorden te vinden op de vragen die in hen opkomen. Wij steunen hen daarin als onderwijsgevenden, geven leiding aan hun zoeken, geven uitleg en de gelegenheid om te verkennen, vergissingen te maken en die te herstellen. Wij zien het als een belangrijke taak de kinderen te helpen hun talenten te ontplooien en hun zelfvertrouwen te vergroten. Bovenstaande brengen we tot uitdrukking in de dagelijkse praktijk van samen spelen en samen werken. 

Bij de start van ieder schooljaar worden er uitdrukkelijk afspraken over gemaakt hoe we in de klas en daarbuiten met elkaar omgaan. Deze afspraken monden uit in niet-pesten-afspraken. Een belangrijke rol daarbij speelt de methode Leefstijl die wij gebruiken om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

De dagelijkse praktijk

Begeleiden en te stimuleren. In samenhang en afwisseling daarmee gebruiken we de katechese-methode Trefwoord, die godsdienstige en maatschappelijke thema's behandelt langs een lijn van bijbel- en thematische verhalen. Alle volwassenen hebben voor de leerlingen een voorbeeldfunctie. Dat betekent dat wij, ook op momenten dat er sprake is van bespreking van mogelijke conflicten, bepaalde regels in acht nemen. Deze zijn geformuleerd in de volgende omgangsregels.

Omgangsregels

Uitgangspunt op onze school is dat wij een omgeving willen scheppen waarin mensen op een ontspannen manier zichzelf mogen en kunnen zijn. Van wezenlijk belang is daarbij dat meningsverschillen en conflicten op een redelijke manier met elkaar kunnen worden besproken. Wij gaan daarbij uit van het principe van goede wil van alle betrokkenen. Wij vinden het belangrijk dat van beide zijden open wordt gestaan voor de mening van de ander en dat de persoonlijke integriteit van de gesprekspartners wordt gerespecteerd. Daarin passen geen zaken als:
  • schreeuwen, schelden en grof taalgebruik
  • het uiten van dreigementen van welke aard dan ook
  • het maken van discriminerende en intimiderende opmerkingen
  • fysiek geweld
 
Wij stellen alles in het werk om u tijdig en goed te informeren over mogelijke zorgen van onze kant m.b.t. leer- en/of gedragsproblematiek. Bij het bespreken van problemen verwachten wij van iedereen een gezonde mate van zelfbeheersing. Daarbij is het van belang dat ook u in een vroeg stadium uiting geeft aan uw bezorgdheid als daarvan sprake is. Daarmee voorkomt u dat een situatie ontstaat waarin emoties de overhand nemen en dingen zodanig worden gezegd dat iemand zich bedreigd voelt.

Adaptief Onderwijs   

Ons streven is erop gericht de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen daardoor de gelegenheid krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien. Daarnaast is het een manier om ervoor te zorgen dat de leerkracht extra tijd en aandacht kan besteden aan kinderen die dat nodig hebben. De instructie tijdens de les is dan ook niet altijd voor alle kinderen gelijk. Degenen die meer instructie nodig hebben, krijgen die in een kleiner verband. Dat kan in een groepje zijn of individueel. Dit alles gebeurt in de klas, onder aansturing van de groepsleerkracht. De verwerking van de leerstof kan individueel of in samenwerking met anderen plaatsvinden. Het zwaartepunt ligt bij de individuele verwerking. Toetsing van de leerstof is altijd individueel.

Ons onderwijs is te kenmerken als klassikaal met aandacht voor de individuele behoeftes van kinderen. Daarin krijgen ook vormen van leren samenwerken een plaats. Dat geldt ook voor zelfstandig leren en verwerken. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het individueel of met hulp van elkaar verwerken van aangeboden leerstof, het werken met het jaarlijkse schoolproject, hoekenwerk en het techniekcircuit voor de leerlingen van groep 7 en 8. Door de organisatie van een kijkdag wordt u ieder jaar in staat gesteld kennis te maken met de praktijk van het onderwijs op onze school.

De kernvakken staan bij ons centraal: Nederlandse taal, lezen  en rekenen/wiskunde. Dat komt o.a. tot uiting in de lessentabel qua uren per week. Daarnaast hechten wij ook groot belang aan de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis. Ook de expressievakken hebben een duidelijke plaats, waarbij naast handvaardigheid en tekenen o.a. tijd wordt besteed aan poëzie, techniek, theaterbezoek, playback en musical. Binnen en buiten schooltijd is er volop gelegenheid voor sport o.a. schoolvoetbal, schoolhandbal, schaatsen, korfbal.

Voor ons onderwijs maken wij gebruik van moderne middelen en methodes. In alle groepen wordt de computer gebruikt. De groepen 1 t/m 4 hebben de beschikking over vaste computers die worden gebruikt voor programma's die bij de methodes passen en waarmee extra kan worden geoefend op het gebied van rekenen, taal, spelling enz. Voor de onder en bovenbouw hebben we de beschikking over 32 tablets waarmee de kinderen wekelijks aan het werk zijn. Deze kunnen worden ingezet voor het maken en voorbereiden van spreekbeurten en werkstukken over onderwerpen die hun bijzondere interesse hebben. 

Momenten van rustig en in stilte werken, wisselen elkaar af met momenten van samenwerking en enthousiast bezig zijn, inspanning wordt afgewisseld met ontspanning. Dit laatste is daarnaast uitdrukkelijk aan de orde bij zaken als musical (voorbereiden en uitvoeren), theater- en filmbezoek (cultuurbijdrage oudervereniging), verjaardag van leerlingen of leerkrachten, playback- of spelletjesmiddagen in eigen groep en voor de hoogste groepen het schoolkamp.